Menu Close

Правниот факултет на третиот циклус студии нуди можности за студирање на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика, при што по изработката и одбраната на докторскиот труд, докторантите се стекнуваатсо 180 ЕКТС кредити и со назив – доктор на правни науки.

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна област. Во него до израз доаѓа оспособеноста на кандидатот да се занимава со самостојна научно – истражувачка работа, како и употреба на методолошката постапка при научното истражување.

МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА Предметна Програма за трет циклус на академски студии

Правилник трет циклус УКЛО

Изјава и согласност за менторство

Конкурс трет цисклус 2019-2020

Листа на ментори трет циклус

Пријавен лист – образец за трет циклус

Распределба на предметите и активностите

Соодветни студии од втор циклус за упис на трет циклус студии

Third cycle application documents