Menu Close

Правниот факултет на третиот циклус студии нуди можности за студирање на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика, при што по изработката и одбраната на докторскиот труд, докторантите се стекнуваатсо 180 ЕКТС кредити и со назив – доктор на правни науки.

Докторскиот труд е самостоен научен труд, којшто е резултат на самостојна научна работа и претставува придонес во развојот на соодветната научна област. Во него до израз доаѓа оспособеноста на кандидатот да се занимава со самостојна научно – истражувачка работа, како и употреба на методолошката постапка при научното истражување.

ЕЛАБОРАТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Study program on the third cycle of academic studies in “International Law and International Politics”

Правилник трет циклус УКЛО

Изјава и согласност за менторство

Конкурс трет цисклус 

Листа на ментори трет циклус

Пријавен лист – образец за трет циклус

Распределба на предметите и активностите

Соодветни студии од втор циклус за упис на трет циклус студии

ТHIRT CYCLE APPLICATION DOCUMENTS
Statement for Application Mentorship
APPLICATION FORM for third cycle study program