Акти

Закон за високо образование 

Статут на Правен факултет – Кичево

Закон за СПИ

Етички кодекс на УКЛО

Правилник за организација и работа на Правната клиника

Правилник за организација и работа на Одделението за ИКТ подготовка на правници

Правилник за заштита од пожари и експлозии

Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита и обработка на лични податоци

Правилник за реализација на проекти

Правилник за образование и стручно усовршување на вработените на УКЛО

Правилник за издaвачка дејност

Правилник за евалуација и самоевалуација

Правилник за надарени и талентирани

Правилник за избор во звања

Правилник за проверка на знаењето

Правилник за мобилност

Правилник за ЕКТС

Правилник за студирање на I циклус студии

Правилник за студирање на II циклус студии

Правилник за студирање на III циклус студии