Решение  Студиски програми

ПРВ ЦИКЛУС
Решение за акредитација на студиска програма “Правни студии”  прв циклус
Решение за акредитација на студиска програма “Политички студии и дипломатија”  прв циклус


ВТОР ЦИКЛУС
Решение за акредитација и почеток со работа на студиска програма “Казнено право и криминологија”  втор  циклус – 2024
Решение за акредитација и почеток со работа на студиска програма “Казнено право и криминологија”  втор  циклус
Решение за акредитација и почеток со работа на студиска програма “Административно право и администрација”  втор  циклус
Решение за акредитација и почеток со работа на студиска програма “Човекови права и демократија”  втор  циклус
Решение за акредитација и почеток со работа на студиска програма “Бизнис  право”  втор  циклус


ТРЕТ ЦИКЛУС

Решение за акредитација и почеток со работа  “Казнено право и кривична постапка”  трет  циклус – 2024
Решение за акредитација и почеток со работа  “Меѓународно право и меѓународна политика”  трет  циклус
Решение за акредитација и почеток со работа  “Казнено право и кривична постапка”  трет  циклус
Решение за акредитација и почеток со работа  “Административно право и администрација”  трет  циклус