Редовни професори

Проф д-р Димитар Ефтимоски

Редовен Професор

Проф д-р Александра Патоска

Редовен Професор

Проф д-р Арсе Петрески

Редовен Професор

Проф д-р Благој Ѓеоргиевски

Редовен Професор

Проф д-р Саша Дукоски

Редовен Професор

Проф д-р Горан Илиќ

Редовен Професор

Проф д-р Младен Караџоски

Редовен Професор

Вонредни професори

Проф д-р Дејан Витански

Вонреден Професор

Проф д-р Светлана Вељановска

Вонреден Професор

Проф д-р Анастас Џуревски

Вонреден Професор

Проф д-р Елена Темелковска Аневска

Вонреден Професор

Проф д-р Александар Јованоски

Вонреден Професор

Проф д-р Бранко Димески

Вонреден Професор

Проф д-р Елизабета Тошева

Вонреден Професор

Проф д-р Никола Тунтевски

Вонреден Професор

Проф д-р Елена Тиловска Кечеџи

Вонреден Професор

Проф д-р Ангелина Станојоска

Вонреден Професор

Проф д-р Ице Илијевски

Вонреден Професор

Проф д-р Мирјана Ристовска

Вонреден Професор

Доценти

д-р Лазе Јаќимоски

Доцент

д-р Милена Касапоска Чадловска

Доцент

д-р Иле Масалковски

Доцент

д-р Пакиза Туфекџи

Доцент

д-р Ивона Шушак Лозановска

Доцент

д-р Благој Неновски

Доцент

Лектори

М-р Лилјана Маркоска

Лектор

Асистенти докторанти

асс. м-р Диоген Хаџи Коста Милевски

Асистент Докторант

асс. м-р Ѓорѓи Петрески
Асистент Докторант