Проф д-р Светлана Вељановска

Декан

Проф д-р Ице Илијевски

Продекан за развој и институционална соработка

доц. д-р Ивона Шушак Лозановска

Продекан за настава

Проф д-р Ангелина Станојоска

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф д-р Александра Патоска

Раководител на трет циклус студии

Проф д-р Елена Тиловска – Кечеџи
Раководител на втор циклус студии

Проф д-р Димитар Ефтимоски

Раководител на Центарот за научно – истражувачка работа

Проф д-р Елизабета Тошева

Раководител на Центар за професионални обуки и кариерен развој

Координатор на Правната клиника

Доц д-р Благој Неновски

Координатор на одделението за ИКТ подготовка на правници