Раководство

Проф д-р Горан Илиќ

Декан

Проф д-р Ице Илијевски

Продекан за развој

Проф д-р Мирјана Ристовска

Продекан за настава

Проф д-р Елена Тиловска Кечеџи

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф д-р Александра Патоска

Раководител на трет циклус студии

Проф д-р Светлана Вељановска

Раководител на втор циклус студии

Проф д-р Ангелина Станојоска

Раководител на Центарот за научно – истражувачка работа

Проф д-р Елизабета Тошева

Раководител на Центар за професионални обуки и кариерен развој

Доц д-р Ивона Шушак Лозановска

Координатор на Правната клиника

Доц д-р Благој Неновски

Координатор на одделението за ИКТ подготовка на правници