he CEEPUS Programme (Central European Exchange Programme for University Studies) is a multilateral international programme supporting the cooperation between higher education institutions from member countries through academic networks.

CEEPUS members are: Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and universities in Kosovo.

CEEPUS offers mobilities for BA/MA students, PhD students and teachers of higher education institutions (universities) from member countries. All fields of study are welcome and there are no priority areas.

Supported mobility types

The programme supports:

  • semester stays for BA/MA students and PhD students (3 – 10 months)
  • short-term stays for BA/MA students and PhD students working on their final theses or dissertations (1 – 2 months, min. 21 days)
  • stays for guest university lecturers (1 month, min. 5 working days and 6 lectures given).

Applications are submitted electronically at www.ceepus.info with the following deadlines:

  • 15th June for winter semester
  • 31st October for summer semester

CEEPUS – ИНФОРМАТИВНА СОДРЖИНА ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Програмата CEEPUS е мултилатерална меѓународна програма што ја поддржува соработката помеѓу високообразовните институции од земјите – членки преку академски мрежи.

Членови на CEEPUS се: Албанија, Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Полска, Романија, Србија, Словачка, Словенија и универзитети од Косово.

CEEPUS нуди мобилност за студенти на Прв, Втор и Трет циклус и наставници од високообразовни институции (универзитети) од земјите – членки. Сите области на студии се добредојдени и нема приоритетни области.

Поддржани типови на мобилност

Програмата поддржува:

Престој во текот на еден семестар за студенти на  Прв, Втор и Трет циклус (3 – 10 месеци)
Краткорочен престој за студенти БА/МА и докторанти кои работат на нивните последни тези или дисертации (1 – 2 месеци, мин. 21 дена)
Престој за универзитетски предавачи (1 месец, мин. 5 работни дена и 6 предавања).

Апликациите се поднесуваат електронски на www.www.ceepus.info  со следните рокови:

– 15 јуни за зимски семестар
– 31 октомври за летен семестар
National CEEPUS Office North Macedonia:
Лице за контакт:
Вонреден професор д-р Елизабета Тошева/CEEPUS Координатор
Associate Professor Elizabeta Tosheva Dr.sc/CEEPUS Program Coordinator