Годишен извештај – Годишна сметка за 2022 (сопствени приходи)
Годишен извештај – Годишна сметка за 2022 (Буџетска сметка)

Годишен извештај – Годишна сметка за 2021 (сопствени приходи)
Годишен извештај – Годишна сметка за 2021 (Буџетска сметка)

Годишен извештај – Годишна сметка за 2020 (сопствени приходи)
Годишен извештај – Годишна сметка за 2020 (Буџетска сметка)