Центарот за професионални обуки и кариерен развој е посебна  внатрешна организациона единица во рамките на на Правниот факултет Кичево, која обезбедува организирање и спроведување на обуки, семинари, стручни советувања, консалтинг и кариерна поддршка на сите заинтересирани субјекти во Република Северна Македонија (приватен сектор, јавна и државна администрација, вработени, студенти, професионалци, професионални асоцијации и здруженија, како и целокупната општествена заедница).

Услугите на Центарот се достапни за студентите на Правниот факултет Кичево од Прв, Втор и Трет циклус на студии, како и за оние кои веќе имаат завршено на еден од овие три циклуси на студии (АЛУМНИ) (вработени/невработени). Центарот организира обуки за професионален развој и злолемување на компетенциите, вештините и стручните квалификации и за други возрасни групи, во согласност со концептот на доживотно учење (lifelong learning), заради поврзување на стручното образование со потребите на пазарот на трудот.

Своите активности ги Центарот ги остварува во соработка со селектирани партнери од приватниот сектор, државни и административни тела, професионални асоцијации, образовни институции и невладини организации врз основа на претходно воспоставена соработка.

 

Вонреден професор д-р Елизабета Тошева

Раководител на Центар за професионални обуки и кариерен развој на Правен факултет Кичево