Постапка за пријавување на дипломска работа
Пријава за изработка на магистерски труд
Упатство за изработка на магистерски труд
Упатство за изработка на дипломска работа
Статут на факултетско собрание на Правен факултет – Кичево, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола
Упатство за начинот, постапката, критериумите и условите за признавање на испити и пренесување на кредити