СООПШТЕНИЈА


Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
21.12.2021

Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии во трет уписен рок  за СП „Меѓународно право и меѓународна политика“
ОДЛУКА

Конечна листа на примени кандидати за трет циклус студии од теет уписен рок за СП „Меѓународно право и меѓународна политика“


Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
21.12.2021

Одлука за запишување на студенти на трет циклус студии во трет уписен рок  за СП „Казнено право и кривична правда“ 
ОДЛУКА

Конечна листа на примени кандидати за трет циклус студии од теет уписен рок за СП „ Казнено право и кривична правда“


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Казнено право и кривична правда во трет уписен рок

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во трет уписен рок


КОНЕЧНА ЛИСТА на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во втор уписен рок


Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
14.10.2021

Со оваа Одлука се запишуваат 3 (три) студенти на трет циклус студии за академската 2021/2022 година во втор уписен рок:
ОДЛУКА


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во втор уписен рок

ЛИСТА на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии – втор уписен рок


Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
14.10.2021
Со оваа Одлука се запишуваат 2 (два) студенти на трет циклус студии за академската 2021/2022 година во првиот уписен рок:
 ОДЛУКА

Конечна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии
14.10
.2021
Конечна листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година   КОНЕЧНА  ЛИСТА

ПРЕЛИМИНАРНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК


ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ – НОЕМВРИСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2021-2022
19.08.2021

Пријавувањето на испити за ноемвриска  испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива од 18.10. – 22.10.2021 година

ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКА 2021/2022
22.09.2021
Се известуваат студентите кои студираат на трет циклус студии дека запишувањето на зимскиот семестар од академската 2021/2022 година ќе се одвива во периодот од 04.10.2021 г. до 08.10.2021 година


ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ – СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020-2021
19.08.2021
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива од 30.08. – 03.09.2021 година
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи во периодот од 13.09  до 30.09.2021 година

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ПРОЕКТ
19.08.2021
Се известуваат студентите на трет циклус студии дека е објавен повикот за Годишната конференција за одбрана на докторските проекти. Во продолжение се измените на Правилникот за условите, критериумите и павилата за запишување и студирање на трет циклус студии  кои се однесуваат на докторските проекти, како и Повикот за Годишната конференција

АВТОРЕЗИМЕ  НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
18.03.2021
Авторезиме на докторскиот труд од студентот  м-р Емилија Ицоска со наслов „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ 


ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
17.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов:„Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите за нејзина одбрана. 
На ден 30.03.2021 година (вторник) со почеток во 12:30 часот, во просториите на дисперзираните студии во Битола, ќе се одржи јавна одбрана на доктoрскиот труд


Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
24.10.2020
Со оваа Одлука се запишува 1 (еден) студент на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во трет уписен рок:ОДЛУКА


Конечна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
24.10
.2020
Конечна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година КОНЕЧНА  ЛИСТА


Прелиминарна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
23.10
.2020
Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА


ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020 – ТРЕТ УПИСЕН РОК

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – ПРАВИЛНИК

29.10.2020

Конечна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
15.10
.2020
Конечна  листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  КОНЕЧНА  ЛИСТА

Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
15.10.2020
Со оваа Одлука се запишуваат 3 (три) студенти на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во првиот уписен рок:
ОДЛУКА

Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
14.10
.2020
Прелиминарна листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА


Листа на акредитирани слободни
14.10.2020

Листа на акредитирани слободни ментори за трет циклус академски студии за академската 2020/2021 година

List of accredited supervisors – third cycle study program 2020/2021 : Листа на акредитирани слободни


ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите .
Комисија за оценка на докторскиот труд:
-Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk


КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.


KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА


ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК


KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА


ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС


ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК


КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020